O dražbách

O dražbách

Dobrovoľné dražby sú organizované na základe zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Prostredníctvom dražby sa môže predávajúci zbaviť ťarchy viaznucej na nehnuteľnosti alebo hnuteľnom majetku a kupujúci nadobudnúť hnuteľný majetok alebo nehnuteľnosť prevažne za cenu o 20-50% nižšiu ako je jej trhová cena. Kupujúci má istotu, že po 3 mesiacoch od príklepu nikto nemôže právne spochybniť jeho vlastnícke právo k nadobudnutému predmetu dražby.

Speňaženie majetku formou dobrovoľnej dražby má tieto výhody:

Rýchlosť - nie je potrebný platobný rozkaz ani rozsudok súdu – postačí záložné právo na hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec – celý proces trvá cca 60 dní
Nízke náklady - neuhrádzajú sa súdne poplatky za vydanie exekučného titulu – platobného rozkazu alebo rozsudku, ani poplatky advokátom za právne zastúpenie. Náklady sa hradia z výťažku dražby. Pokiaľ odmena exekútora sa pohybuje až do 20% z hodnoty majetku, odmena za speňaženie majetku prostredníctvom dražby sa pohybuje od 3% do 10% z hodnoty majetku
Transparentnosť – dražba je verejná a ktokoľvek má na ňu neobmedzený prístup
Nespochybniteľné vlastníctvo – po 3 mesiacoch je nadobudnutie vlastníckeho práva právne nenapadnuteľné.

 

Čo je dražba?

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený počet osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Vlastnícke alebo iné právo prejde príklepom licitátora k predmetu dražby na toho nového majiteľa, ktorý urobí najvyššiu cenovú ponuku.

Postup pred konaním dražby - jednotlivé kroky:

 1. Navrhovateľ dražby, ktorý je vlastníkom predmetu dražby alebo záložným veriteľom (napr. vlastník zálohu, teda aj bytové družstvo vlastniace byty alebo nebytové priestory, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov) navrhne vykonanie dražby. K návrhu priloží:
  • písomné vyhlásenie navrhovateľa, o pravosti, sume a splatnosti že predmet dražby je možné dražiť (predmetom dražby nemôže byť napr. majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb, dražiť nemožno ani predmet dražby, s ktorým na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy nie je možné nakladať, ďalej veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, atď.);
  • písomné vyhlásenie navrhovateľa o pravosti, sume a splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva (pokiaľ nie je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby);
  • pri dražbe nehnuteľnosti list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.
 2. Uzavretie písomnej zmluvy o vykonaní dražby medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom. Ohodnotenie predmetu dražby – zabezpečuje držobník – pri nehnuteľnosti musí byť ocenenie znaleckým posudkom.
 3. Ohodnoteniu predchádza výzva vlastníkovi predmetu dražby, resp. osobe, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomcovi, aby umožnil obhliadku predmetu dražby minimálne v 2 termínoch
 4. Doba obhliadky musí byť vo výzve ustanovená s prihliadnutím na charakter draženej veci, pri nehnuteľnosti spravidla 3 týždne po odoslaní výzvy.
 5. Vyhlásenie konania dražby „Oznámením o dražbe“
 6. Uverejnenie oznámenia o dražbe v registri dražieb

V súvislosti s dobrovoľnou dražbou považujeme za potrebné ďalej upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte a my Vám ochotne poskytneme podrobnejšie informácie a zodpovieme všetky Vaše otázky.