Profil spoločnosti


NAJNOVŠIA DRAŽBA:

Pozemok nachádzajúci sa v obci Pôtor

Kód: 2/2015
Najnižšie podanie: 36.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 3.610,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 36.100,00€
Mesto: Pôtor
ZOBRAZIŤ VŠETKY DRAŽBY

Profil spoločnosti

Vážení návštevníci, dovoľte, aby sme sa Vám predstavili:

Spoločnosť Prvý aukčný, záložný dom a správcovský dom, s.r.o. je celoslovensky pôsobiaca spoločnosť, ktorej vznik je reakciou na prehlbujúcu sa platobnú neschopnosť alebo nevôľu dlžníkov, pretrvávajúce problémy s vymožiteľnosťou práva a existenciu Zákona o dobrovoľných dražbách – Zákon č. 527/2002 Z.z. a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Garanciou pre výkon dobrovoľných dražieb je tím pozostávajúci zo skúsených odborníkov v oblasti práva, vymáhania pohľadávok, realitnej činnosti a iných oblastí, a spolupracovníkov, ktorí sú vybavení skúsenosťami, dlhoročnou praxou a pre ktorých je absolútnou prioritou spokojný klient.

Našim krédom je okrem služby klientom, ktorí sa môžu prostredníctvom našej spoločnosti rýchlo, odborne a nespochybniteľne domôcť svojich práv aj intenzívna komunikácia a empatický prístup k dlžníkom, diskrétnosť a ochrana dôverných informácií.